Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden.

Welkom op deze website van de onderneming Flen Health Pharma NV, Blauwesteenstraat 87, 2550 Kontich. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden nauwkeurig te lezen en na te kijken voordat u deze website gebruikt of betreedt. Door het betreden of gebruiken van deze website, erkent u deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te aanvaarden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de site te bezoeken of te gebruiken.

1. Gebruik van de website

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve en educatieve doeleinden. Uw toegang tot, en gebruik van, de informatie die door deze website wordt voorgesteld, zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze website te betreden en te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden, zonder enige beperking of voorbehoud.

2. Inhoud

Flen Health zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is. We geven echter geen waarborgen voor en verbinden ons geenszins tot de juistheid, relevantie, geldigheid of volledigheid van de informatie.  U aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn inhoud onder uw verantwoordelijkheid valt. Flen Pharma biedt geen enkele waarborg, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar zonder beperking, de garanties betreffende de handelskwaliteit en de geschiktheid van de koopwaren, goederen of diensten voor een bepaald gebruik.

Noch Flen Health, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade, met inbegrip, maar zonder beperking, elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website of de het onvermogen of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken, of van om het even welke fout of vergetelheid in de inhoud ervan. Deze beperking omvat eveneens schade aan uw computeruitrusting of informaticamateriaal en schade veroorzaakt door om het even welk virus dat uw computer of uw programma’s kan aantasten.

3. Privéleven

Flen Health respecteert het privéleven van alle bezoekers van zijn website. Gelieve de verklaring van Flen Health met betrekking tot het respecteren van het privéleven te lezen om alles te weten over uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatie die op deze site tot uw beschikking gesteld wordt. Klik hier voor het Privacybeleid.

4. Externe websites en links naar derden

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze sites worden beheerd door derden waarover Flen Health geen controle heeft. Deze links worden u uitsluitend aangeboden als dienstverlening. Op dezelfde manier kan deze website ook toegankelijk zijn via externe links van derden waarover Flen Health geen controle heeft. Flen Health geeft geen enkele garantie en uit haar voorbehoud over de juistheid, geldigheid, relevantie en volledigheid van alle informatie die u op deze websites kunt vinden.

Flen Health kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schadegevallen, verliezen, letsels of verwondingen die het gevolg zijn van de inhoud van deze informatie. De aanwezigheid van een link naar een website beheerd door een derde partij impliceert geenszins een goedkeuring door of aanbeveling van Flen Health.

5. Medische informatie

Deze website is ontworpen om algemene informatie te verschaffen en vormt op geen enkele wijze een vervanging voor medisch of professioneel advies. Voor dergelijk advies dient u contact op te nemen met een arts of specialist van uw keuze.

6. Niet-vertrouwelijke informatie

Onder voorbehoud van enige strijdig beding in onze Privacy beleid, is en zal elke communicatie of andere informatie die u van ons via onze website ontvangt of dat u ons zendt op de website via elektronische mail of via een ander middel, zoals vragen, commentaren, suggesties of gelijkaardige boodschappen, als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Flen Pharma zal dan ook geen enkele verplichting hebben ten aanzien van deze informatie. Flen Health zal vrij zijn om gebruik te maken van om het even welke ideeën, concepten,  knowhow of technieken die in dergelijke communicatie vervat zijn, voor om het even welk doel, inclusief maar zonder daartoe beperkt te zijn, de ontwikkeling, de productie en het op de markt brengen van producten.

7. Handelsmerken

Het ongeautoriseerde gebruik of misbruik van geregistreerde handelsmerken of logo’s van Flen Health is niet toegestaan.

8. Auteursrechten

De volledige inhoud van de website is beschermd door de wetgeving betreffende de auteursrechten. Alle rechten zijn voorbehouden aan Flen Health.

De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commerciële individuele raadpleging en met behoud van alle copyrights en andere eigendomsaankondigingen. De inhoud van de website mag vervolgens niet opnieuw gekopieerd, gereproduceerd of op eender welke andere manier verspreid worden. Met uitzondering van de hierboven uitdrukkelijk voorziene voorwaarden mag u – zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flen Health – geen informatie, teksten of documenten van deze website of een deel ervan kopiëren, tonen, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, heruitgeven en versturen, ongeacht het gebruikte middel, zij het elektronisch of op een andere manier.

Dit verbod geldt ook voor het creëren van eender welk werk op basis van de afbeeldingen, teksten of documenten van deze website.

9. Toepassingsgebied

Deze website en zijn inhoud zijn ontworpen in overeenstemming met de wetten en reglementeringen van toepassing in België en Luxemburg. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten deze twee landen, is de informatie met betrekking tot de Flen Health producten uitsluitend bestemd voor gebruik door de inwoners van België of Luxemburg. Andere landen kunnen andere wetten hebben, andere vereisten inzake regelgeving en medische praktijken, die verschillen van die van toepassing in België en Luxemburg.

10. Toepasselijk recht

De onderhavige gebruiksvoorwaarden en uw toegang tot de website zijn onderworpen aan het Belgisch en Luxemburgs recht, zonder rekening te houden met de principes van internationaal privaatrecht. Om het even welke juridische vordering, handeling of maatregel die verband houdt met deze website zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van hetzij België hetzij Luxemburg.

11. Varia

Indien een bepaling van de onderhavige gebruiksvoorwaarden onwettelijk, nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal deze bepaling als niet geschreven geacht worden, zonder daarbij de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen aan te tasten. Flen Health behoudt zich het recht voor om het materiaal van deze website te wijzigen of te verwijderen, en dit op eender welk moment.

Flen Health Pharma NV
Blauwesteenstraat 87
2550 Kontich
BELGIUM
Tel +32 3 825 70 63
Fax +32 3 226 46 58
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.